Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Ukončené projekty

Management a odborné poradenství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2023

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 1/2023-12/2023

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění managementu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ, a to prostřednictvím anažera/tajemníka mikroregionu v oblastech odborného poradenství obcím (s důrazem na obce do 3 tisíc obyvatel), dále podpory a zajištění dalšího rozvoje meziobecní spolupráce členských obcí mikroregionu a rozvoje venkova obecně a přispět tak ke zkvalitnění veřejné správy ve venkovských oblastech.

Cílová skupina: obce mikroregionu

Zdroj financování: Projekt podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (RRC/06/2023).

logo MSK


Management a odborné poradenství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2022

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 1/2022-12/2022

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění managementu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ, a to prostřednictvím anažera/tajemníka mikroregionu v oblastech odborného poradenství obcím (s důrazem na obce do 3 tisíc obyvatel), dále podpory a zajištění dalšího rozvoje meziobecní spolupráce členských obcí mikroregionu a rozvoje venkova obecně a přispět tak ke zkvalitnění veřejné správy ve venkovských oblastech.

Cílová skupina: obce mikroregionu

Zdroj financování: Projekt podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 (RRC/01/2022).

logo MSK


Management a odborné poradenství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2021

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 1/2021-12/2021

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění managementu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ, a to prostřednictvím manažera/tajemníka mikroregionu v oblastech odborného poradenství obcím (s důrazem na obce do 3 tisíc obyvatel), dále podpory a zajištění dalšího rozvoje meziobecní spolupráce členských obcí mikroregionu a rozvoje venkova obecně a přispět tak ke zkvalitnění veřejné správy ve venkovských oblastech.

Cílová skupina: obce mikroregionu

Zdroj financování: Projekt podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021(RRC/01/2021).

logo MSK


Společný nákup elektronických úředních desek pro obce Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 5/2021-11/2021

Cíl projektu: Realizovat společné výběrové řízení a nákup elektronických úředních desek pro obce zapojené do tohoto projektu s cílem zkvalitnění veřejné správy a zavádění prvků e-Governmentu na místní úrovni.

Cílová skupina: Občané, široká veřejnost, zaměstnanci obecních úřadů

Zdroj financování: vlastní


Management a odborné poradenství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2020

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 1/2020-12/2020

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění managementu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ, a to prostřednictvím manažera/tajemníka mikroregionu v oblastech odborného poradenství obcím (s důrazem na obce do 3 tisíc obyvatel), dále podpory a zajištění dalšího rozvoje meziobecní spolupráce členských obcí mikroregionu a rozvoje venkova obecně a přispět tak ke zkvalitnění veřejné správy ve venkovských oblastech.

Cílová skupina: obce mikroregionu

Zdroj financování: Projekt podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 (RRC/03/2020)

logo MSK


Centrum společných služeb Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ (CSS SOMH-z)

CSS

Název projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Období realizace

 • červenec 2016 – červen 2019
 • červenec 2019 – prosinec 2019 (prodloužená fáze projektu – Lokální ekonomika)
 • leden 2020- březen 2020 (období udržitelnosti projektu)
 • duben 2020 - prosinec 2020 (2. prodloužená fáze projektu - Meziobecní spolupráce, sociální potřeby obyvatel, veřejnoprávní smlouvy)
 • leden 2021 – prosinec 2021 (období udržitelnosti projektu)

Sdílení pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) II.

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 7/2019-12/2020

Cíl projektu: Navazuje na pilotní projekt „Sdílení pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)“. Zahrnuje pokračování poskytování služeb vyplývajících z nařízení o ochraně osobních údajů členským obcím, a to včetně průběžného vzdělávání zaměstnanců.

Cílová skupina: obce mikroregionu i mimo něj a jejich příspěvkové organizace

Zdroj financování: vlastní (do 12/2019 hrazeno částečně z projektu CSS)


Besedy a vzdělávací aktivity nejen pro seniory (dílčí projekty)

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 1/2019-12/2020

Cíl projektu: Cílem projektu je realizovat soubor besed, přednášek případně dalších vzdělávacích aktivit určených zejména seniorům, a to zábavnou a poučnou formou. Dílčím cílem je prohloubit spolupráci klubů a spolků seniorů v mikroregionu.

Cílová skupina: Senioři a široká veřejnost z mikroregionu

Zdroj financování: vlastní


Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v mikroregionu

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 1/2019-12/2020

Cíl projektu: Zajistit vzdělávání představitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů s důrazem na obce I. typu tak, aby došlo ke zvýšení kvality a profesionalizaci veřejné správy, a to formou průběžného vzdělávání v území.

Cílová skupina: Představitelé obcí, zaměstnanci obecních úřadů

Zdroj financování: vlastní


Rozvíjíme sociální služby na Hlučínsku nejen na komunitní bázi

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 6/2018-12/2020

Cíl projektu: Formou sdílení dobré praxe, exkurzí, besed či kulatých stolů zejména představit a příp. pomoci ve spolupráci s dalšími odborníky také implementovat v našem mikroregionu již jinde fungující řešení v oblasti poskytování sociálních služeb.

Cílová skupina: Představitelé obcí, zaměstnanci obecních úřadů zabývající se oblastí sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb, zájemci o problematiku sociálních služeb z řad veřejnosti.

Zdroj financování: vlastní


Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků III.

Nositel projektu: Město Kravaře

Období realizace: 6/2019-12/2019

Cíl projektu: Cílem je pokračovat ve spolupráci MP Kravaře ve značení jízdních kol a invalidních vozíků forenzním způsobem pro obyvatele města a okolních obcí, a to za účelem lepší prevence a snížení míry krádeží těchto věcí. Pokračující projekt meziobecní spolupráce.

Cílová skupina: Občané města Kravaře a obcí Bolatice, Chlebičov

Zdroj financování: vlastní


Sdílení pověřence pro ochranu osobních údajů (pilotní projekt)

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 4/2018-6/2019

Cíl projektu: Cílem je splnění nařízení EU v zavedení DPO od května 2018, jedná se o pilotní projekt, zapojeným subjektům přinese také pomoc s přípravou vstupních analýz. Cílem je řešit vše vlastními silami a finančně efektivně.

Cílová skupina: obce mikroregionu i mimo něj a jejich příspěvkové organizace

Zdroj financování: vlastní (po celé období realizace částečně hrazeno z dotace v rámci projektu CSS)


Společná odborná příprava orgánů krizového řízení

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 4/2019

Cíl projektu: Navrhované řešení předpokládá vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení.

Cílová skupina: Zapojené obce v území prostřednictvím svých představitelů, potažmo místní odborníci na problematiku místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení

Zdroj financování: vlastní


Analýza odpadového hospodářství

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 6-12/2018

Cíl projektu: Cílem projektu je nastavit společné postupy při nakládání s odpady v území, řešení ekologických problémů či černých skládek, stejně jako svoz odpadů.

Cílová skupina: Obce mikroregionu

Zdroj financování: vlastní


Mikroprojekty v oblasti vzdělávání (Besedy na školách)

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 9/2017-12/2018

Cíl projektu: Příprava a realizace vzdělávacích a jiných aktivit pro žáky základních škol formou besed, přednášek a workshopů na různorodá témata – právní minimum, bezpečnost, prevence patologických jevů apod. ve spolupráci s NNO a dalšími subjekty.

Cílová skupina: žáci MŠ, ZŠ, pedagogové, rodiče

Zdroj financování: vlastní


Informační portál volnočasových aktivit pro žáky ZŠ na Hlučínsku

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 9/2017-12/2017

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit přehledný portál pro rodiče a jejich děti, na kterém si budou moci snadno udělat přehled a zvolit své volnočasové aktivity s ohledem na jejich zájmy. Vzniká v rámci mikroregionu Hlučínska ve spolupráci s mateřskými, základními školami a dalšími institucemi.

Cílová skupina: děti MŠ, žáci, ZŠ, rodiče, rodinní příslušníci, zaměstnanci vzdělávacích institucí, veřejnost

Zdroj financování: vlastní


Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Nositel projektu: Město Kravaře

Období realizace: 7/2017-12/2017

Cíl projektu: Cílem je za pomocí účelové dotace MV zahájit ve spolupráci MP Kravaře ve značení jízdních kol a invalidních vozíků forenzním způsobem pro obyvatele města a okolních obcí, a to za účelem lepší prevence a snížení míry krádeží těchto věcí.

Cílová skupina: Občané města Kravaře a obcí Bolatice a Štěpánkovice

Zdroj financování: dotační program prevence kriminality MV ČR + vlastní zdroje (min. 10 %)


Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků II.

Nositel projektu: Město Kravaře

Období realizace: 7/2018-12/2018

Cíl projektu: Cílem je za pomocí účelové dotace MV pokračovat ve spolupráci MP Kravaře ve značení jízdních kol a invalidních vozíků forenzním způsobem pro obyvatele města a okolních obcí, a to za účelem lepší prevence a snížení míry krádeží těchto věcí.

Cílová skupina: Občané města Kravaře a obcí Bolatice a Štěpánkovice, Kobeřice, Velké Hoštice

Zdroj financování: dotační program prevence kriminality MV ČR + vlastní zdroje (min. 10 %)


Portál sociálních služeb

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 2/2017-2/2018, aktualizace v průběhu roku 2019

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit společný portál sociálních služeb a návazných aktivit v mikroregionu a blízkém okolí tak, aby usnadnil a zpřehlednil dostupnost těchto informací pro občany. Pravidelná aktualizace údajů bude probíhat i po ukončení projektu.

Cílová skupina: Obyvatelé mikroregionu, široká veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb, obce a zaměstnanci obecních úřadů

Zdroj financování: vlastní


Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 12/2016-8/2017 (průběžná aktualizace)

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření webového portálu DSO, ze kterého by se občané mikroregionu i široká veřejnost snadno dozvěděla o připravovaných akcích, aktivitách a celkovém dění. Doposud takovýto kanál neexistuje, podpoří také cestovní ruch.

Cílová skupina: Obce a občané mikroregionu s přesahem i mimo něj.

Zdroj financování: vlastní


Informační portál Bydlení na Hlučínsku

Nositel projektu: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Období realizace: 2/2017-8/2017 (průběžná aktualizace)

Cíl projektu: Cílem projektu je vznik veřejné a neveřejné sekce informačního portálu, která by zájemcům sdělil základní možnosti sociálního bydlení v území a obcím zajistila neveřejnou evidenci a sdílení databáze zájemců, jež by bylo možné dle akutnosti umístit.

Cílová skupina: občané mikroregionu

Zdroj financování: vlastní


Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2013-2015)

Projekt MOS

Název projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ reg. č.  CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.

Období realizace
Období tvorby strategie meziobecní spolupráce: 1. listopadu 2013 – 31. května 2015
Období realizace tzv. Efektivní meziobecní spolupráce: 1. června 2015 – 31. října 2015

Výstupy projektu


Projekt Sociální služby Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ (2013 - 2015)

Projekt Sociální služby Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ byl realizován díky financování z OPLZZ, Podpora sociální integrace a sociálních služeb, jehož nositelem je Institut komunitního rozvoje a finančním partnerem Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ.

Projekt byl realizován v období od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015.

Hlavním cílem projektu bylo zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro spádovou oblast Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ, který byl partnerem projektu.

 • Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím 5 klíčových aktivit věcně zaměřených na:
 • ustavení odborných pracovních skupin,
 • provedení analýzy poskytovaných sociálních služeb na území SOMHZ,
 • zpracování 1. SPRSS pro SOMHZ a veřejného seznamu sociálních služeb,
 • vzdělávání cílové skupiny a veřejnosti v akreditovaných a neakreditovaných kurzech,
 • zapojení veřejnosti do vzdělávání a do procesu plánování v sociálních službách.

Více o projektu naleznetev sekci "Portál sociálních služeb"


Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas mikroregionu Hlučínska - západ (ukončeno 2006)

 

Svátek

Svátek má Adolf

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:36

Slunce zapadá:21:01

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kobeřice - křižovatka u kostela (ulice Slezská)

Partneři

Kde nás najdete?