Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 20. 2. 2018, 14:44:42

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Spolupracující subjekty

Sdružení obcí Hlučínska

 

Místní akční skupina Hlučínsko

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 2. 2018

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, na jihu místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -1 až 3°C, v Čechách místy 5°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 213
TÝDEN: 596
CELKEM: 112672

Obsah

Aktuální přehled dotačních možností

 

Dokumenty se týkají dotačních možností aktuálních (stále otevřených) výzev. Dále jsou obsaženy všechny výzvy, včetně z již vyhlášených v roce 2016 či 2015 s akcentem na výzvy nedávno vyhlášené nebo připravované. Řazeno temticky do sekcí dle jednotlivých operačních programů.

 


 

Aktuální dotační možnosti pro podnikatelský sektor (verze srpen 2017)
 

Aktuální dotační možnosti pro veřejný sektor (verze srpen 2017)

  

Uveřejněno dne: 8. 1. 2018

 

PODPORA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A MÍSTNÍ AGENDY 21

Cíl programu:

Cílem dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" je praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Obecné informace a podmínky programu:

 • Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 1. 2018 do 26. 1. 2018 včetně.
 • Podmínkou poskytnutí dotace pro žadatele je jeho registrace v databázi MA21 (www.ma21.cz) minimálně na úrovni Zájemce nebo vyšší.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000  
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději 15. 12. 2018 (žadatel si může v žádosti stanovit i kratší období realizace projektu).

 

Podporované aktivity:

 • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji jako je Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů a další podobné akce a aktivity
 • příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s místní Agendou 21 (dále jen MA21), např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí
 • pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví a souvisejících tématech, pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování
 • vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod.

Oprávnění žadatelé:

 • obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
 • příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb.,

 

Více informací na odkazu:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-pro-rok-2018-101758/

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2018

Cíle programu:

Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v oblastech přispívajících k rozvoji obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod.) 
Důvodem podpory stanoveného účelu je pomoc komplexnímu rozvoji obcí a svazků obcí v Moravskoslezském kraji. V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové investiční dotace obcím, svazkům obcí a právnickým osobám zřízeným a založeným obcemi a svazky obcí na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou (dále jen „Programy EU“) a národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Projektem se pro účely tohoto programu rozumí pořízení PD na realizaci plánovaného záměru. 
PD se rozumí odborná dokumentace, která je přílohou žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do některé z výzev do Programů EU nebo NDT.

Obecné informace a podmínky programu:

 • Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 16. 1. 2018 do 30. 1. 2018 včetně
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Příjemci musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.
 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč
 • Maximální výše dotace je 500 000 Kč
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat maximálně do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu.
 • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, EU nebo ze státního rozpočtu ČR (náklady tohoto projektu nesmí již být v rámci rozpočtů jiných projektů financovaných z těchto jiných zdrojů uváděny jako náklady uznatelné).
 • Realizace projektu, tj. zpracování PD, byla zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2018
 • Realizace projektu,  tj. zpracování PD musí být ukončena do 30. 6. 2020

 

Oprávnění žadatelé:

 • Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části č. obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
 • Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
 • Právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených a založených statutárními městy). Současnými společníky/akcionáři těchto právnických osob založených obcemi a svazky obcí mohou být pouze obce (mimo statutárních měst) a svazky obcí.

Více informací na odkazu:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2018-101735/

 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA NÁVRHU ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI NA ÚZEMÍ, PŘÍP. ČÁSTI ÚZEMÍ, OBCE PRO ROKY 2018/2019

Cíle programu:

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.

Předmět podpory:

 • projekty ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, v rámci kterých budou pořízeny:
 • studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
 • studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
 • studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
 • hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních a/nebo srážkových vod, a
 • jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.

Obecné informace a podmínky programu:

 • Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 400 000 Kč
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %.
 • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem
 •  

Oprávnění žadatelé:

 • Obce na území Moravskoslezského kraje

 

Více informací na odkazu:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2018-2019-99876/

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ AKCE PRO ROKY 2018/2019

Cíl programu:

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na řešení (a) problémů s odváděním a čištěním odpadních vod (b) zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

 

Obecné informace a podmínky programu:

 • Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně
 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 7 500 000 Kč
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %. Příjemce je povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši minimálně 10 % uznatelných nákladů realizovaného projektu.
 • Projekt nebyl a nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 • V případě, že:

a) žadatelem o dotaci je obec s počtem obyvatel do 500 nebo obec s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, kdy předmětem žádosti je řešení území s počtem obyvatel do 500, je nutné při:

 • výstavbě kanalizační sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 30 EO,
 • výstavbě vodovodní sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 30 trvale bydlících osob,

b) žadatelem o dotaci je obec s počtem obyvatel od 501 do 2000, je nutné při:

 • výstavbě kanalizační sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 50 EO,
 • výstavbě vodovodní sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 50 trvale bydlících osob.

 

Předmětem podpory jsou:

 • projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli za současného dodržení kritérií uvedených v článku VI odst. 8 těchto podmínek programu, ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, a to výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce:
 • čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí; v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková,
 • vodovodních sítí a vodárenských objektů,
 • vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a) a b) v tomto odstavci realizované současně v jedné lokalitě.

Předmětem podpory nejsou:

 • kanalizační přípojky, dešťová kanalizace a přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi,
 • výstavba kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění v dostatečně kapacitní čistírně odpadních vod,
 • vodovodní přípojky,
 • opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla,
 • investice do nezastavěných pozemků určených pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.

 

Příjemci dotace/oprávnění žadatelé:

 • obce s počtem obyvatel do 2 000,
 • obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500.

 

Více informací na odkazu:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-roky-2018-2019-99858/

 

 

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cíle programu:

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále též "EVVO") a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území MSK. Důvodem realizace dotačního programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje. U dotačních titulů č. 1 a 2 budou při hodnocení bodově zvýhodněna chytrá řešení (taková řešení, která ušetří obyvatelům kraje čas a peníze, zvýší jim kvalitu života, a to za podmínky využití moderních informačních technologií). Více informací o chytrých řešeních včetně tří základních "smart" kritérií chytrých projektů je uvedeno ve Strategii rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017 - 2023 "Chytřejší kraj".

Obecné informace:

 • Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2018, projekt musí být ukončen nejpozději 15. 12. 2018.

 

JEDNOTLIVÉ DOTAČNÍ TITULY:

 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve vztahu k veřejnosti

Zaměření titulu:

 • zaměřen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, na podporu akcí ke zlepšení stavu krajiny, výstavbu, provoz a údržbu naučných stezek a na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. Další oblastí, která bude podporována, je hromadná doprava žáků mateřských, základních a středních škol do environmentálně vzdělávacích institucí. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Oprávnění žadatelé:

 • obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
 • dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
 • spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
 • příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb.,

 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 150 000 Kč
 • u projektů týkajících se dopravy do environmentálně vzdělávacích institucí činí minimální výše dotace na jeden projekt 5 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %, u příjemců vymezených v čl. V odst. 1.1 programu (tj. u obcí) maximálně ve výši 60 %.
 • U projektů týkajících se dopravy do environmentálně vzdělávacích institucí nebude spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů požadována.

 

 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách

Zaměření titulu:

 • zaměřen na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti EVVO dle následujících priorit:
 • Podpora badatelsky orientovaného vyučování
 • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu)
 • Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO
 • Propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč
 • Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

 

 

Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zemědělství

Zaměření titulu:

 • zaměřen na podporu projektů zahrnujících zejména exkurze na farmy spojené např. s ochutnávkou místních produktů, seznámením se s jejich procesem výroby a v obecné rovině také s principy ekologického zemědělství. Cílem dotačního titulu je navázání, příp. rozvoj spolupráce mezi farmáři a mateřskými, základními a středními školami v Moravskoslezském kraji. Dotační titul směřuje k rozšiřování povědomí dětí a mládeže v zemědělské problematice. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány pouze neinvestiční dotace.

Oprávnění žadatelé:

 • obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
 • dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
 • spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
 • příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle školského zákona,
 • zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • obchodní společnosti nebo družstva podnikající v oblasti zemědělství.

 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč
 • Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

 

 

Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství

Zaměření titulu:

 • zaměřen na podporu včelaření v návaznosti na EVVO. Jedná se zejména o zahájení činnosti, popř. udržování včelařských kroužků pro děti a mládež. Cílem dotačního titulu je seznámit děti a mládež s včelařením, objasnit význam včel ve vztahu k životnímu prostředí i lidem. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Oprávnění žadatelé:

 • obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
 • dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
 • spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
 • příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce,
 • školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

 

Podrobnější informace na odkazu: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-99903/

 

 

PROGRAM NA PODPORU ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ROK 2018

Cíl programu:

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008.

 

KSS 1/18 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Obecné informace:

 • Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Termín podání žádosti: 22. 1. 2018 – 31. 1. 2018
 • Minimální výše poskytnuté dotace na projekty: 100 000 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekty: 800 000 Kč
 • Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
 • Maximální % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %
 • V rámci dotačního titulu jsou uznatelné pouze investiční náklady projektu

 

Podpora bude zaměřena na:

 • pořízení a instalaci závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb, ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů, rozšíření dveří a zárubní), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší) v souladu s principy transformace a humanizace zařízení sociálních služeb,
 • pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.),
 • pořízení klimatizace do prostor pro uživatele služeb,
 • rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu objektu pro poskytování sociální služby.

 

Podmínky:

 • Projekt musí být zaměřen na potřeby uživatelů sociálních služeb.
 • Dotaci nelze požadovat na pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Dotaci lze použít i jen na projektovou dokumentaci nutnou k provedení stavebních úprav, rekonstrukce, přístavby nebo nové výstavby objektu pro poskytování sociální služby.
 • V případě investičních aktivit s návazností na vznik nové služby je zapotřebí spolu se žádostí o dotaci doložit stanovisko obce jako veřejného zadavatele ve věci potřebnosti dané sociální služby, dále že služba vychází z procesu strategického plánování v oblasti sociálních služeb a také deklaraci zajištění spolufinancování sociální služby ze strany obce dle podmínek uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015 - 2020.

 

 

KSS 2/18 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav
Obecné informace:
 • Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Termín podání žádosti: 22. 1. 2018 – 31. 1. 2018
 • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
 • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %
 • V rámci dotačního titulu KSS 2/18 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie).
 

Podpora bude zaměřena na:

 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (nákup PC, kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, evakuačních podložek, přenosných van, pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.),
 • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok - nákup softwaru, který má přímou souvislost s poskytováním sociálních služeb,
 • nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem apod.) a dalších kompenzačních pomůcek,
 • pořízení zástěn zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

 

 

KSS 3/18  Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách

Obecné informace:

 • Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Termín podání žádosti: 22. 1. 2018 – 31. 1. 2018
 • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
 • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %
 • V rámci dotačního titulu KSS 3/18 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu.

 

Podpora bude zaměřena na:

 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb pracovníků a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb managementu a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění supervize zaměstnanců či dobrovolníků,
 • zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s uživateli služeb,
 • zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka při procesu sebehodnocení sociální služby,
 • propagaci sociálních služeb (marketingovou komunikaci), aktivity public relations zaměřené na image, vztahy a komunikaci s cílovými skupinami, úpravu webových stránek s informacemi o poskytovaných sociálních službách.

 

 

KSS 4/18 Pořízení vozidla

Obecné informace:

 • Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • Termín podání žádosti: 22. 1. 2018 – 31. 1. 2018
 • Minimální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil: 300 000 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400 000 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace vícemístný dodávkový automobil: 500 000 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace vícemístný dodávkový automobil s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600 000 Kč
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
 • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %
 • V rámci dotačního titulu KSS 4/18 jsou uznatelné pouze investiční náklady projektu.
 • Podpora bude zaměřena na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla - osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (7 - 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby.

 

Podmínky:

 • pokud se jedná o zakoupení ojetého motorového vozidla, tak vozidlo musí být zakoupeno u autorizovaného prodejce, stáří vozidla do 4 let od data uvedení do provozu a s počtem najetých kilometrů max. 60 tis. Km,
 • na vozidle pořízeném z dotace Moravskoslezského kraje bude viditelně uvedeno logo Moravskoslezského kraje a skutečnost, že pořízení automobilu bylo podpořeno Moravskoslezským krajem,
 • v případě, že v letech 2016 a 2017 byla žadateli na některou z registrovaných služeb poskytnuta Moravskoslezským krajem dotace na pořízení vozidla, nelze na stejnou službu o dotaci žádat.

 

Oprávnění žadatelé:

 • v rámci dotačních titulů KSS 1/18, KSS 2/18 a KSS 3/18 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují sociální službu, jíž se týká projekt a která je zařazena do krajské základní nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, přičemž žadatel bude mít nejpozději k 16. 4. 2018 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,
 • v rámci dotačního titulu KSS 4/18 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedení v písm. a) tohoto článku, kteří poskytují sociální službu dle § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 58, § 60, § 60a, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68 nebo § 70 zákona o sociálních službách, jimž v roce 2016 a 2017 nebyla na tuto službu Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace na pořízení vozidla a kteří na tuto službu žádají o dotaci v rámci dotačního titulu KSS 4/18.
 • Projekty mohou přihlásit pouze subjekty, které ke dni podání žádosti prokazatelně vykonávají činnost v oblasti poskytování sociálních služeb nejméně jeden rok, podmínka neplatí pro obce.

 

Dotaci nelze poskytnout:

 • politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj,
 • u dotačních titulů KSS 2/18 a KSS 4/18 příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, a obcím,
 • organizačním složkám státu, zařízením státu majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům,
 • Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

 

Více informací na odkazu:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/

 

 


Uveřejněno dne: 2. 10. 2017

Přírodní zahrady

(Národní program Životní prostředí)

Cíl výzvy:

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských a základních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

 

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu 6. 1. C - Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“).

 

Typy podporovaných aktivit:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách.

 

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).

 

c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

 

Jedná se zejména o:

 • tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad obhospodařovaných dle principů přírodních zahrad, - začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.)
 • pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.),
 • pořízení či vybudování přírodních laboratoří - tedy ukázkové biotopy a jiné demonstrační prvky pro přírodovědné vzdělávání (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.),
 • vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky

 

 

Obecné informace:

 • vyhlašovatelem programu je Ministerstvo životního prostředí
 • žádosti je možné podat v období od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018
 • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2020
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin
 • základní školy
 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

 

Více informací naleznete na následujícím odkazu:

https://www.sfzp.cz/sekce/893/k-vyzve-16-2017/

 

 


Uveřejněno dne: 2. 10. 2017

Bikesharing

(Národní program Životní prostředí)

Cíl výzvy:

Cílem Výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy doprovázené snížením znečištění ovzduší ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol.

 

Výzva cílí na:

 • zvýšení podílu cyklistické dopravy na přepravních výkonech města;
 •  zvýšení provázanosti jednotlivých dopravních módů;
 • zvýšení kapacity stojanů ve městě v rámci služby bikesharingu;
 • zvýšení kapacity stojanů ve městě nad rámec služby bikesharingu z důvodu začlenění ostatních cyklistů nad rámec bikesharingového systému;
 • snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek ve městě.

 

Předmětem podpory jsou komplexní projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu:

 • zavádění a rozšiřování systému sdílení jízdních kol (bikesharing) určených k jejich sezónnímu společnému sdílení na území statutárních měst ČR, a v odůvodněných případech rovněž v přilehlých obcích, skrze podporu nákupu nových jízdních kol, pořízení a instalace stojanů pro parkování jízdních kol, které budou součástí systému bikesharingu na území vybraného města. Oblast možných podporovaných aktivit zahrnuje:
  • realizaci projektové přípravy; nákup nových jízdních kol včetně potřebného příslušenství;
  • stavební práce spojené s instalací stojanů;
  • pořízení a instalaci stojanů pro parkování jízdních kol. Podporované aktivity nelze podpořit jednotlivě, ale musí být součástí komplexního projektu zavádění a rozšiřování systému sdílení jízdních kol.

 

Obecné informace:

 • vyhlašovatelem programu je Ministerstvo životního prostředí
 • žádosti o dotace je možné podávat od 19. 9. 2017 do 31. 1. 2018
 • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 20. 12. 2020
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Oprávnění žadatelé:

 • statutární města;
 • dopravní podniky a příspěvkové organizace vlastněné městem minimálně z 50 %;
 • právnické osoby, s výjimkou organizačních složek státu a politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, které oprávněným příjemcem nejsou

 

Více informací naleznete na následujícím odkazu:

https://www.sfzp.cz/sekce/896/k-vyzve-14-2017/

 


Uveřejněno dne: 2. 10. 2017
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Cíl programu:

Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 je rovna nebo vyšší než 50 µg.m⁻³ na 50 % nebo více než na 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních (dále jen "ubytovací zařízení") poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, nacházejících se v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení uvedených oblastí pro obce na území MSK je uvedeno v příloze č. 4, zdrojová data o znečištění ovzduší jsou uvedena na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší.

 

Obecné informace:

 • vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • lhůta pro podávání žádostí je od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018
 • žádost o dotaci lze podat výhradně prostřednictvím datové schránky:
  název datové schránky: Moravskoslezský kraj

identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec, nebo svazek obcí v případě, že obec, nebo členská obec svazku obcí je zřizovatelem základní školy nebo více základních škol,
 • základní škola jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

se sídlem na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů - viz příloha č. 4. V případech, kdy žadatelem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti navštěvující školu v obci splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů.

 • jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo městskou část

Podmínky a Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace vizte na odkazu:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 100 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 700 tis. Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.
 • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.

 

Více informací naleznete na následujícím odkazu:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-zakladnich-skol-97919/


 

Uveřejněno dne: 18. 9. 2017

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018

 

Cíl programu:

Cílem programu je  finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb (dále jen "základní síť") a které mají uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".

Obecné informace:

 • vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj
 • žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017 včetně

 

Oprávnění žadatelé:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Uznatelné a neuznatelné náklady na služby I.:

 1. Za uznatelný náklad je považován takový náklad, který byl vynaložen v souladu s Podmínkami, Programem a podmínkami Smlouvy, byl příjemcem uhrazen v období poskytování sociální služby, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, nebo časově a věcně souvisí s obdobím poskytování sociální služby a byl proplacen (uhrazen) do 31. 1. 2019.
 2. Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu na rok se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků × 500.000 Kč.
 3. Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů dle odstavce 2. tohoto článku platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
 4. Odvody za porušení rozpočtové kázně, vč. penále, a úhrady na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou považovány za výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a jsou neuznatelné pro čerpání dotace.

Uznatelné náklady II.:

a) osobní náklady:

aa)  mzdové náklady na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle § 115 písm. a), b), d), e) zákona o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby),

ab)  mzdové náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby, a to:

 • management (např. vedoucí pracovníci),
 • administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní),
 • provozní pracovníci (např. kuchaři, pradleny, uklízeči atd.),

 

ac)  odvody sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance,

ad)  další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět (např. dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

 

b) provozní náklady

ba) pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou nepřevyšující částku 40 tis. Kč,

bb) pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou nepřevyšující částku 60 tis. Kč,

bc) spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny v souvislosti se zajištěním základní činnosti, čisticí prostředky apod.),

bd) služby:

 • energie (včetně zálohových plateb),
 • telefony, internet, poštovné, ostatní spoje,
 • nájemné (obvyklé v místě a čase; u pobytových služeb maximálně do výše odpovídající úhradám za poskytnutí ubytování stanoveným Vyhláškou),
 • právní a ekonomické služby, s výjimkou účetního auditu,
 • opravy a udržování,
 • školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků, povinná školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně v souvislosti s účastí zaměstnanců žadatele na školeních a kurzech podle předchozího bodu. Výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců žadatele za předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou základní náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce dotace (tzv. amortizace),
 • ostatní služby, jestliže souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby (např. pojištění - sociální služby, majetku, odpovědnosti; supervize, povinné revize),

 

be) správní režie (nepřímé administrativní náklady) - v případě, že sociální služba vykazuje správní režii, kterou se podílí na nákladech vyššího organizačního celku (např. ústředí), je uznatelným nákladem pro výpočet a posouzení vyrovnávací platby režie ve výši maximálně 15 % celkových skutečných nákladů sociální služby. Částka čerpaná z dotace na úhradu této režie může činit maximálně 15 % poskytnuté dotace sociální služby.

Podmínky a Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace vizte na odkazu/odkazech:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2018-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-97165/

 

 


Uveřejněno dne: 18. 9. 2017
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“
Cíl programu:

Cílem programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie „H“ (dále jen „SŠ“) a studenty denního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách (dále jen „VŠ“), a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia (viz článek XV Programu). SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Podpora bude probíhat formou poskytnutí účelové neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu na financování odborné stáže žáků a studentů (dále jen „projekt“) v sídle či provozovně tohoto subjektu na území Moravskoslezského kraje.

Obecné informace:

 • vyhlašovatelem programu a poskytovatelem je Moravskoslezský kraj
 • žádosti o dotaci musí být podány v termínu od 16. 10. 2017 do 3. 11. 2017 včetně
 • projekt musí být realizován na území MSK
 • Oprávnění žadatelé:
 • Žadatelem o dotaci může být podnikatelský subjekt naplňující definici malého a středního podniku (dle Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 5. 2003) se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Podmínky:

 • maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč.
 • mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod.
 • mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
 • úvazek v projektu pro žáka/studenta je stanoven v rozmezí min. 40 hod/měs. a max. 80 hod./měs., přičemž celková délka úvazku je min. 160 hod. a max. 480 hod.
 • žák/student musí být zaměstnán v souladu se zaměřením na učební obor či studijní program, který studuje.
 • poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně 70 % a příjemce se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu minimálně 30 %.
 • projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.

 

Uznatelné náklady

 • odměna z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce pro mentora, zajišťujícího odborný dozor nad žákem/studentem,
 • odměna z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce pro žáka/studenta po dobu trvání projektu,
 • zákonné odvody související s dohodami o práci konané mimo pracovní poměr, pokud jsou uplatňovány,
 • a ostatní náklady související s projektem, které jsou omezeny limitem 5 % celkových uznatelných nákladů projektu a zahrnují:
  • náklady na vstupní lékařskou prohlídku mentora a žáka/studenta,
  • cestovní náklady žáků/studentů související s vykonáváním stáže,
  • ochranné pracovní pomůcky, pokud jsou nezbytné k vykonávání stáže,
  • pojistné pro žáky/studenty, pokud je nezbytné k vykonání stáže.

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-_-2--vyzva-97223/